නිෂ්පාදන


a

ලෝහ Core PCB

d

බහු ස්ථර PCB

pcba

PCB සභාව

අපේ සමාගම

අපි විශේෂිත PCB නිෂ්පාදක වේ. අපි තනි තට්ටුවක් සිට ඇලුමිනියම් PCB, මූලික අයිතිවාසිකම්-4 PCB, සහ සංකීර්ණ PCB ඇතුළු 20 ස්ථර වෙත PCB නිෂ්පාදනය. අපගේ නිෂ්පාදන සියලු යූ.එල්, ISO9001, ISO14001, TS16949 හා ROHS සමග ය. ඔබ අතින් කිසියම් ව්යාපෘතියක් තිබේ නම්, ඔබ අපට මිල සඳහා නැන්දම්මා ගොනුව යැවීමට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. අපි පළමුව තත්ව පොරොන්දු වෙනවා, හොඳ මිලක් හා හොඳ සහ කාලය.

Online Service